Evet. İncelemeye konu durumun adli bir süreç içerisinde gerçekleşmesine gerek yoktur. İncelemenizi; merakınızı gidermek, mağduriyetinizi ortaya koymak, haklarınızı savunmak, adli olsun olmasın ilerideki bir süreçte kendinize avantaj sağlamak için yaptırabilirsiniz.

Evet. Davanın tarafı olan kişiler ya da avukatlar savunmasını güçlendirmek için, dava sürerken ya da başlamadan önce, hakimin kararını/takdirini beklemeksizin bilirkişi incelemesi yaptırabilirler.

Evet. Nasıl avukatlar iddianın ya da savunmanın amaçlarına göre hareket ediyorlarsa, adli bilimciden de lehinize sonuçlanacak soruların karşılığı objektif incelemeleri yapmasını isteyebilirsiniz. Hatta öncesinde adli bilimciden hangi incelemelerin lehinize sonuçlanabileceği ile ilgili danışmanlık almalısınız.

Her şeyden önce şu bilinmelidir; kusursuz bir inceleme ya da inceleme süreci yoktur. Akredite olduğu iddia edilen kurumlarda dahi bulgunun elde edilmesinden, inceleme sonucunun iletilmesine kadar geçen süreçte çok sayıda uygunsuzluk bulunabilir. İnceleyicinin deneyimleri, eğitimleri ve bunların güncelliği, kullanılan yazılımın lisansı, o rapor öncesinde inceleyen kişinin sağlıklı olduğunu belgelediği son tarih, inceleyen kurumun suça taraf olup olmaması gibi sorgulamaya açık onlarca ölçüt bulunmaktadır.

Ayrıca incelemenin daha ehil bilirkişilerce tekrar edilmesinde ve benzer sonuçların çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesinde fayda vardır.

Aynı konuya başka bir açıdan bakıldığında, incelemenin lehinize sonucu lehinize de çıkabilir.

İncelemenin ne kadar süreceği, talep edilen incelemenin türü ve incelemeye verilen bulgu ya da delilin incelemeye elverişliliği ile ilgilidir. Ayrıca hayatın doğal akışına uymayacak kadar hızlı yapılan incelemeler, incelemenin sonucu ile ilgili şüpheye neden olur. İnceleme süresi boyunca uzman bilişsel kapasitesini zorlamamalıdır.

Union Kriminal, yurt içindeki ve dışındaki geniş çeşitlilikteki bilirkişi ağı ile her zaman kaliteli hizmet vermeyi ve çözülemeyenleri çözmeyi ön planda tutmaktadır. Ücretin belirlenmesinde incelemenin türü, bulgunun/delilin durumu, harcanacak emek gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.

Asıl incelemeye geçilmeden evvel uzmanımız; bulgunun, talep ettiğiniz incelemeye uygunluğunu küçük bir ücret karşılığında belirler. Bunun amacı, inceleme için uygun olmayan bulgular üzerinde asıl incelemenin gerçekleştirerek, yüksek ödemelerin yapılmasını engellemektir.

Bulgunun uygun olduğuna karar verilirse inceleme ücreti, asıl inceleme öncesi sizlere bildirilir. Ücretin yarısının ödenmesi sonrasında incelemeye başlanır.

İnceleme öncesinde taraflar olarak bir gizlilik anlaşması imzalanmaktadır. Ayrıca inceleme yapılan ortamlar sadece o bulguya muhatap olan uzmanın girişine uygun biçimde oluşturulmuştur. İnceleme sonucu da talep eden dışında hiçbir özel ya da tüzel kişi ile paylaşılmamaktadır.

Union Kriminal başta Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Ağı’nda hizmet veren laboratuvarların inceleme listesindeki tüm incelemelerle ilgili taleplerinizi karşılayabilmektedir. Bugün benzeri kurum ve kuruluşlarda yaptıramayacağınız incelemeler için, geniş bilirkişi ağıyla sizlere yardımcı olmak için kurulmuştur.

Bünyesindeki ortalama 25 yıllık adli bilimciler ve alan uzmanları ile “lehinize olan durumları” sizlerle görüştükten sonra incelemenin türüne ve sürecin işleyişine karar verme esnekliğine sahiptir.

Elinizdeki bulgunun incelemeye elverişliliğini, asıl inceleme ücretini talep etmeden belirler ve fazla ödeme yapmanızı engeller.

Bugün kurumsal düzeyde hukuk bürolarına danışmanlık hizmeti veren hemen hemen tek adli inceleme kurumudur.

İmza –Yazı belgede sahtecilik, Silahla yaralama ve ölüm olayı, adli bilişim, Velayet konuları, Cinsel İstismar, veri kurtarma, görüntü iyileştirme, plaka tespit, video-ses montaj manipülasyon incelemesi, ses ve metin incelemesi, aldatma ve boşanma vakalarında tespit ve inceleme, malpraktis, Telefonlarda casus yazılım tespiti, gibi bir çok konuda inceleme yapmaktayız.

Başlangıçta dava açılmadan önce hazırlık aşamasından Yargı aşamasına, Yargıtay aşamasında usul ve esasa ilişkin konularda uzman görüşü alınabilir.

Tecrübeli bir uzmanın incelemesi neticesi ortaya çıkan bilimsel mütalaa, yargıç kanaatinin oluşmasında tartışmasız katkı sağlar. 

Mali değeri yüksek senet çek gibi evraklardaki imza inkârı ve yapılan diğer sahteciliklerin tespiti hususu oldukça önemlidir. İmza incelemesi matematik gibi kesin sonuçları olan bilim değildir. Vaka tecrübesi iyi bir uzmanın incelemesi neticesinde tespitleri içeren rapor mahkeme kararında oldukça etkili olur.

Savunma dilekçesi hazırlayan Avukatlar, Suça bulaşanlar, mağduriyet yaşayanlar uzman görüşü alabilirler

Devlet adli bilim laboratuvarlarının verdiği resmi bilirkişi raporlarının yanında, adliye bilirkişilik listelerinde ismi olan ve bu sebeple özel bilirkişilik raporu veren kişilerin hazırladığı raporları irdeleyerek kritik eden ve incelemeyi bilimsel gerçeklerden sapmadan yapan uzman kişilerin hazırladığı raporlar oldukça etkili olacaktır. 

Bilirkişinin taraf ile görüşmesi yasak olduğu halde uzman görüşü veren akademisyenin taraf ile görüşmesi serbesttir. Bu sebeple çok daha fazla destekleyici belge bilgi talep etme serbestisine sahiptir. Bu durum uzman raporunun daha detaylı hazırlanmasına da imkân sunmaktadır.

6100 sayılı HMK’nın 293. maddesi; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” Olarak geçmektedir.

5271 sayılı CMK’nın 67/6. Maddesi ise; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” hükmünü amirdir.

Bilindiği üzere; 6100 sayılı HMK’nın 293. maddesinde düzenlenen Uzman Görüşü; tarafların uyuşmazlığın aydınlanabilmesi, anlaşılabilmesi ve iddia ve savunmaların ispatı içeren kendisinin belirlediği özel ve teknik Bilirkişi’den bir konuda bilgi alması olarak düzenlenmiş olup, uygulamada Özel Bilirkişi adı da verilmektedir. Taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve alınan Bilirkişi Raporu’ndan tatmin olmamaları halinde olayın tam olarak aydınlanmasını sağlamak ve doğru ve adil kararın verilmesi için Uzman Görüşü alıp Mahkeme’ye ibraz edebilecektir. Mahkeme; özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu Uzman Görüşü’nün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır.

Bu anlamda alınan Bilirkişi Raporu’na, taraflardan biri, Uzman Görüşü’ne dayanmak suretiyle itiraz etmiş ve bu itirazlar Mahkeme tarafından hiç değerlendirmeye alınmamış ve itirazlar gerekçeli bir şekilde karşılanmamış ise Uzman Görüşü’ne dayanan tarafın 6100 sayılı HMK’nın 27. Anayasa’nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkı’nın en önemli unsuru olan Hukuki Dinlenme Hakkı’nı ihlal etmiş olabilecektir.

İnstagram mesajlarınızı sildiğinizde görünürde silinmiş olsa da kalıcı olarak silinmez, hem kalıcı olarak silmek için hem de silinmiş mesajları geri getirmek için profesyonel destek almalısınız

Data recovery yazılımları kullanarak sizin sildiğiniz veriler geri getirilebilir. Geri gelmeyecek şekilde silinmesi sadece bazı özel yazılımlarla mümkün.

Görüntü inceleme yazılımları kullanarak video görüntülerini iyileştirmek, netleştirmek mümkün. Güvenlik kamerası plakayı görüyorsa bu video görüntüleri üzerinde çalışıp netleştirme yapılabilir plaka okunabilir.

Her bir video görüntüsünün meta data verilerini kullanarak kronolojik sıralama yapmak mümkün

 Bu tür şantaj videoların incelenmesinden edindiğimiz tecrübe, montajlanmış videoların bu tür tehditler için kullanılabildiğidir. Bunun anlaşılması için bu tür vakalarda tecrübeli görüntü inceleme uzmanın içerikleri incelemesi gerekir. 

Böyle bir incelemeyle birçok veriye ulaşmak elbette mümkün. Bu tespitlerle suç varsa suçun masumiyet-mağduriyet varsa yine bunun ispatlanması mümkündür.

Eşleştirme mukayesesi sadece yüz anatomisinden değil beden anatomisinden de yapılabilir. İyi bir görüntü inceleme uzmanı bu karşılaştırmayı yapabilecektir.