Union Kriminal

Malpraktis İnceleme Hizmeti

Malpraktis inceleme hizmeti nedir? Malpraktis yasası, malpraktis davaları gibi konulardan aşağıda detaylıca bahsetmiş olacağız

Sağlık kuruluşu veya sağlık personelinin kasıt, kusur, ihmal veya bilgi-beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durum olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde maalesef çokça karşılaşılan malpraktis durumlarında çoğu hasta ve yakını haklarını bilmediği için zararını tazmin edememektedir. İnceleme neticesi malpraktis tespit edilmesi durumunda oldukça yüksek tazminatların alındığı bu inceleme, yılların mesleki deneyimine sahip uzmanımız ile titizlikle incelenmekte ve araştırılmaktadır. Bir yakınınız hastanede sağlık personelinin

  • deneyimsizliği,
  • ilgisizliği,
  • hatalı davranışı veya
  • görevi ihmali sonucu bir yaralanmaya maruz kaldı veya ölümüne sebep olundu ise

Günümüzde özellikle tıp mesleği, hata veya yanlış kabul etmeyen ciddi ve önemli meslek gruplarından birisidir. Malpraktis Yasası ve Davaları, günümüzde her ne kadar sadece tıp ile ilişkilendiriliyor olsa da, farklı meslek dallarında da karşımıza çıkan yasa ve davaların başında gelir. Ancak yine de, Malpraktis Yasası ve Davaları özellikle tıp ile ilişkilendirilen yasalar ve davalar arasında gelmektedir.

Bilgisizliğe veya özensizliğe dayalı olarak bir işin yanlış veya da hatalı olarak gerçekleştirilmesi durumunda Malpraktis Yasası ve Davaları gündeme gelir. Sizler için Malpraktis Yasası ve Davaları ile ilgili merak ettiğiniz hemen her türden konuya cevap vermeye çalışacağız. İlk olarak özellikle tıp davalarında karşımıza çıkan hukuki terimin kelime anlamı ile başlayalım. 

Malpraktis Ne Demek?

Malpraktis; bilgisizlik, özensizlik veya dikkatsizlik sonucu meydana gelen durumlara verilen isimdir. Kökeni Latinceye dayanan kelime, aslında pek çok farklı şekilde kullanılır. Malpraktis; bilgisizlik, özensizlik, dikkatsizlik ve benzeri durumlardan dolayı gerçekleşen hatalara verilen isimdir. Malpraktis Yasası, özellikle tıp ve cerrahi alanında, doktor veya cerrah hatası nedeniyle gerçekleşen asar veya can kayıplarında, hastanın haklarını savunmak için kanunnamelerde bulunan bir yasadır.

Malpraktis Yasası kapsamında açılan davalara ise, “Malpraktis Davası” adı verilir. Günümüzde, hemen her ülkenin kanun ve hukuk sisteminde Roma Hukuku’nun temel alınması, bu yasanın yine Latince bir isimle karşılanmasına neden olmaktadır. Yine Latince kaynaklı olan “Malfunction”, özellikle çeşitli elektronik cihaz ve aletin çalışamaz duruma gelmesi, yanlış çalışması veya arıza gibi kelimelerle dilimize çevrilebilir. Buradan hareketle, Malpraktis Kavramı’nın pratikle ilgili gerçekleşen bir tür sorun, işlev bozukluğu – problem olduğunu anlamanız rahatlıkla mümkün. 

Malpraktis Yasası, günümüzde özellikle tıp sektöründe çalışan cerrah ve doktorlar için bir tür yasa gibi görünse de, günümüzde pratiğe dayalı hemen her türden sorun ve davada adını sık sık duyduğumuz yasalar arasında gelmektedir ve tıp ceza hukuku kapsamında değerlendirilebilecek bir yasa, kanun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasa, özellikle tıp uygulamalarında karşımıza çıkar ve sadece ölümle sonuçlanan yanlış tedavi vs. gibi durumlarda ortaya çıkmaz.

Malpraktis Yasası aynı zamanda bir tedavi veya amliyat sonrasında meydana gelen komplikasyonlar sonrasında da, mağdur tarafın mahkeme açması ile de açılabilmektedir. Toplum tarafından bu terim, yasa ve tıp ceza hukuku kapsamında değerlendirilebilecek olan yasa aynı zamanda “yanlış tedavi”, “yanlış tedavi yasası” veya “yanlış tedavi davası” gibi isimlerle de anılmaktadır. 

Malpraktis Yasası

Malpraktis Yasası, tıp ceza hukuku bağlamında değerlendirebileceğimiz yasalardan birisidir. Günümüzde hemen her ülkede Malpraktis Yasası veya benzeri yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar, doktor ve pratisyenlerin dikkatsiz veya özensiz hareket etmesini engeller. Bununla beraber, Malpraktis Yasası aynı zamanda pratisyen hekim, hemşire, anestezi uzmanı, sağlık teknisyeni ve benzeri sağlık çalışanı profilleri için de ceza hukukunda bulunan bir yasadır. Makpraktis Yasası kapsamında açılan davalar, şayet hekim – doktor aleyhine sonuçlanırsa, gerçekleşen maddi ve manevi zararı, kendi mal varlıklarından tazmin etmekle de yükümlü tutulabilirler.

Tıp hukuku çerçevesinde değerlendirebileceğimiz yasanın özellikle hukuk ve ceza hukuku içinde yer almasının önemli nedenlerinden birisi de, doktor ve hekimlerin özellikle dikkatsiz, özensiz veya yanlış tıbbi uygulamalarla hastaya müdahale etmesinin engellenmesidir. Böylece, ameliyat veya cerrahi müdahale gibi durumlarda doktor ve hekimler, Malpraktis Davası ile karşılaşmamak adına tıbbi müdahaleler konusunda çok daha dikkatli davranırlar. 

Malpraktis Yasası, yanlış veya kusurlu tedavi sonrasında hastanın uğrayabileceği maddi ve manevi kayıp kayıplar için, mağdur tarafın (hastanın) haklarını savunmak için Ceza Hukukunda bulunan bir yasadır. Malpraktis Yasası’nın özellikle toplum tarafından nasıl tanımlandığını ve tanındığını sizlere anlatmaya çalıştık. Ancak bu yasanın tam tanımı şu şekildedir: Malpraktis Yasası; Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. Maddesinde, “Bilgisizlik, Deneyimsizlik ya da İlgisizlik Nedeniyle Bir Hastanın Zarar Görmesi “Hekimliğin Kötü Uygulanması” Anlamına Gelir”. 

Malpraktis Yasası, doktor ve hekimlerin özellikle ciddi tedavi ve cerrahi müdahalelerde, hasta onayı almasında da etkilidir. Böylece, doktor ciddi sonuçlara sebebiyet verebilecek veya yeni tedavi yöntemleri konusunda hukukî zorunluluklardan korunmuş olur. Özellikle yeni tedavi yöntemlerinde doktor, tedaviye başlamadan önce hasta ile bir tür mutabakata varır, böylece yeni bir tedavi yöntemi ile ilgili riskler doktor ve hasta arasında paylaştırılmış olur. 

Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları nasıl açılır? Doktor, bir hastaya müdahale ederken güncel ve tıp bilimi içinde belirtilen şekilde hareket etmez ve tedavi için standart uygulamayı yerine getirmezse, hastalarda çeşitli ciddi sorunlar kendilerini gösterebilirler. İşte bu ve bunun gibi durumlarda, hasta zarar görebilir ve hasta zarar gördüğünde, hekim sorumluluğu gündeme gelir.

Malpraktis Yasası aynı zamanda yanlış tedavi sonrasında hastanın doktor için maddi veya manevi tazminat davası açma hakkını da vermektedir. Şayet hasta, kendisinde meydana gelen hastalık ile kusurlu tedavi / yanlış tedavi arasındaki bağlantıyı ispat edebilirse, bu durumda Malpraktis Davası açılabilir. 

Tıbbî Malpraktis Davası kapsamında, hastada yanlış tedavi sonrasında meydana gelen kusur veya kayıp ile yanlış tedavi arasında bir tür bağ bulunduğunun ispati tamamen hastaya aittir. Hâkim, hastada meydana gelen kusur veya kaybın derecesini belirleyerek, yanlış tedavi veya yanlış uygulamadan kaynaklanan zarar ve kaybın tazmin edilmesi için bir karar verir. Malpraktis Davası ile ilgili bu önemli konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

  • Malpraktis Davası, Özellikle Doktorların Uyguladıkları Yanlış Tedavi Sonrasında, Hastanın Kendi Zararını Tazmin İçin Açtığı Davaya Verilen İsimdir. Bu Davalar Aynı Zamanda Tıbbi Malpraktis Davası, Doktor Kusur Davası, Yanlış Tedavi Davası gibi Pek Çok İsimle de Anılır. 
  • Malpraktis Yasası, Yanlış veya Güncel Olmayan Tıp Ceza Davalarının Açılmasına Olanak Verir. 
  • Davalar, Doktorun Hasta İçin Yanlış, Özensiz, Dikkatsiz, Hatalı veya Kusurlu Tedavi Gerçekleştirmesi Sonrasında Açılır. 
  • Malpraktis Doktor Hatası Davası Şayet Hasta Lehine Sonuçlanırsa Doktorlar Meydana Gelen Maddi ve Manevi Kayıpların Tazmini İle Yükümlüdürler. Buna Ek Olarak, Hasta Da Kendisinde Meydana Gelen ve Maddi Manevi Zarara Neden Olan Tedavi ile Zararları Arasındaki ilişkiyi İspat Etmek ile Yükümlüdür. 
  • Yanlış Tıbbi Tedavi, Ölümle Sonuçlanırsa Bu Durumda Doktor Defin İşlemleri Başta Olmak Üzere Çeşitli Masrafları Karşılamakla Yükümlüdür. 

Malpraktis Avukatları

malpraktis avukat

Tıbbi ceza hukuku veya tıbbî hukuk için bu konuda uzmanlaşmış olan avukatların yardımına başvurabilirsiniz. Doktor kusuru davaları için Malpraktis Avukatları sizlere yardımcı olabilirler. Malpraiktis Avukatları, kusurlu tedavi uygulayan doktorlar başta olmak üzere, çeşitli sağlık görevlileri için Malpraktis Yasası veya diğer bir adıyla Malpraktis Davası açmanız konusunda sizlere bilgilendirebilir veya bu konuda sizlere yardımcı olabilirler. 

Malpraktis Davaları için özel Malpraktis Avukatları, bu tip davalarda uzmanlaşmışlardır. Bildiğiniz gibi, hukuk son derece geniş bir alandır ve bu avukatın tüm konularda uzman olması genellikle beklenmez. Bu nedenle avukatlar, tıbbi tedavi kusuru davası veya benzeri alt hukuk branşlarında uzmanlaşmışlardır.

Ceza hukuku, boşanma hukuku, ceza davaları, miras davaları, ticari davalar ve benzeri pek çok konuda uzman olan avukatlara ek olarak, tıbbi ceza hukuku veya ceza hukuku konusunda da uzman olan avukatlar, sizlere Malpraktis Davaları konusunda yardımcı olabilirler. Malpraktis Avukatları aynı zamanda tıp hukuku avukatları olarak da toplum tarafından bilinip tanınırlar. Yan günümüzde, kusurlu ve yanlış tedavi sonucunda maddi veya manevi kayba uğramış hastaların davalarına Malpraktis Avukatları bakarlar. 

Union Kriminal Malpraktis İncelemesi

Union Kriminal Malpraktis incelemesi, günümüzde Malpraktis Avukatları taraflarının da müdahil olduğu davalar arasında gelir. Kusurlu tedavi, bir suçtur. Bu durumda, doktor tarafından uygulanan tedavinin kusurlu olup olmadığının incelenmesi, şayet hasta tarafından tedavinin riski kabul edilmiş ise bunun ibrazı, hastanın şikâyetçi olduğu maddi ve manevi kayıplarda kusurlu tedavi bağlantısının saptanması ve benzeri durumlar için Malpraktis İncelemesi yapılabilir.

Kolayca tahmin edebileceğiniz üzere, Malpraktis İncelemesi, bir doktor veya hekimin sahip olduğu bilgilere sahip olunmasını şart koşar. Yani, bir tedavinin kusurlu veya hatalı sayılabilmesi için, aynı konuda uzman bir başka veya doktorun (ya da sağlık çalışanının) konuyu analiz etmesi ve incelemesi gerekli olabilir. Söz konusu çalışma Kriminal Malpraktis İncelemesi adı altında yapılır. 

Malpraktis Davaları, günümüzde diğer hukuki davalarda olduğu gibi, belli bir inceleme ve analiz sürecine ek olarak aynı zamanda delillerin toplanması ve ibraz edilmesi ve bunun gibi eylemleri şart koşar. Günümüzde Kriminal Malpraktis İncelemesi örneğinde olduğu gibi delillerin uygun şekilde toplanıp analiz edilmesi için mali suç analizi, kötüye kullanma adli analiz ve benzeri işlemler uygulanır. Bu uygulamaların tıp davaları için geçerli olduğunu da söylemek mümkündür.